Ernst Arvid Moe

Ernst Arvid Moe

Ernst Moe (f. 1951) ble cand. jur. ved Universitetet i Bergen i 1977. Etter dommerfullmektigtjeneste ved Kristiansund sorenskriverembete, arbeidet han som privatpraktiserende advokat i Stavanger før han ble beskikket til assisterende fylkesmann i Rogaland. Han har siden 1987 vært dommer, først konstituert byrettsdommer i Stavanger og deretter førstebyfogd ved Stavanger byfogdembete i 19 år. Han har også vært konstituert som sorenskriver i Sandnes. Moe er i dag dommer ved Stavanger tingrett.

Moe har vært medlem i av Konkursrådet i 14 år, leder av Disiplinærnemnden for advokater i 4 år og nestleder i Det særskilte etterforskningsorganet SEFO. Han har i flere år vært sensor ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen, og har vært foreleser i juridiske fag ved Folkeuniversitetet i Rogaland og Universitetet i Stavanger.

Moe har skrevet flere bøker om tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning og konkursrett og er dessuten forfatter til kommentarene til skifteloven og gjeldsordningsloven i Norsk Lovkommentar.