Cappelen Damm AS bestreber seg på å minske miljøbelastningen mest mulig. Dette gjøres konkret gjennom fokusering på bl.a. våre egne og våre samarbeidspartneres sertifiseringer. Vi analyserer løpende vår produktportefølje slik at vi målrettet kan arbeide med ytterligere forbedringer.

Man kan utgjøre en forskjell for miljøet ved å velge FSC®- eller PEFC™-merkede titler som er utgitt av Cappelen Damm AS.

Cappelen Damm krever at alle leverandører etterlever våre "Retningslinjer for Valg av Leverandører i Grafisk Bransje – Produksjon" og våre strenge regler for bærekraftig papirproduksjon.

Cappelen Damm forbeholder seg retten til når som helst og etter fritt skjønn foreta evalueringer av produsenter og leverandører for å sikre at de følger disse retningslinjene.

Cappelen Damm AS arbeider aktivt og med stort engasjement for miljø. Papir er som kjent fortsatt det grunnleggende og viktigste elementet i den trykte bok. Cappelen Damm AS har derfor valgt å sertifiseres i henhold til miljømerkingene FSC og PEFC.

Cappelen Damm AS ble derfor i 2010, som det første forlaget i Norge, sertifisert etter disse to miljømerkingene. Det vil si at alle ledd i verdikjeden – fra skogbruk til tremasse og papirfremstilling, via grossist og til forlaget – er sertifiserte. Dette kalles CoC (Chain of Custody) og kontrolleres av et utenforstående sertifiseringsorgan. For våre kunder og forfattere betyr det at trykksaken kan miljømerkes med FSC- eller PEFC-logo. Det er kun når alle ledd i kjeden er sertifisert, at logo eller henvisning til FSC eller PEFC kan brukes. Begge sertifiseringene er en bekreftelse på at skogbruket drives på en godkjent og ansvarsfull måte som lever opp til krav angående økologiske, sosiale og økonomiske aspekter. Les mer om disse to ordningene og hva som skiller dem, utover i dette dokumentet.

• Cappelen Damms avtaleleverandører skal akseptere forlagets etiske retningslinjer ?De etiske retningslinjene innebærer en avtale som støtter, respekterer og beskytter rettighetene til individer og respekterer og beskytter miljøet. Med dette menes regulerte arbeidsforhold slik som forbud mot barnearbeid, ingen tvang eller ufrivillighet i ansettelsesforhold, ingen diskriminering basert på rase, religion, alder, nasjonalitet, sosial eller etnisk bakgrunn, ingen diskriminering pga. seksuell legning eller politisk overbevisning. Det skal være rett til organisering. Helse og sikkerhet skal ivaretas, og lønnen skal dekke den ansattes primærbehov.

• Vi søker trykkerier som har oppnådd ISO 14001-sertifikat / EMAS, eller arbeider etter andre alternative miljøkrav?Sertifiseringen innebærer at trykkeriene overholder egne miljøregler og løpende forbedrer sin miljøinnsats. Trykkerier som ikke innehar ISO 14001-sertifikat / EMAS, forutsettes likevel å arbeide aktivt med de samme tiltak som inngår i ISO 14001 / EMAS eller alternative miljøsertifikater, og arbeide iht. disse krav.

• Der det er mulig skal vi benytte FSC-sertifisert (Forest Stewardship Council™) eller PEFC-sertifisert (Programme for the Endorsement of ForestCertification schemes™) papir Endorsement of Forest Certification schemes™) papir

 

 

Sertifiseringen bygger på bæredyktig skogsdrift (sporbarhet), gjenplantingsprogrammer og lavest mulig forurensning og påvirkning av dyreliv, vannløp, luften m.m. FSC legger også vekt på rettigheter til urbefolkning. Se forøvrig www.fsc.org og www.pefc.no.

• Vi søker å finne de optimale formater der flest mulig trykkerier kan produsere på en rasjonell, økonomisk måte

• Vi er medlem av PREPS (Publishers’ database for Responsible Environmental Paper Sourcing) ?PREPS angir tekniske spesifikasjoner og detaljer på papir som benyttes, der papir graderes fra 1 til 5 (der 5 er best). Graderingen angir hvorvidt materialet er lovlig fremstilt (eller resirkulert), hvordan skogens kilder har vært forvaltet samt at den oppdateres i forhold til den utvikling som skjer innenfor skogsdrift og papirindustrien. Vi aksepterer ikke papir gitt gradering 1.

• REACH-regelverket er implementert i avtaler ?Denne EU-vedtekten har til hensikt å bedre og beskytte klimaet og menneskelig helse, der et av hovedformålene er å oppnå bedre beskyttelse av helse og miljø.

• Våre viktigste kriterier for valg av leverandører

Våre viktigste kriterier for valg av leverandører, forutsatt våre øvrige krav som her er omtalt, er pålitelighet, evnen til å respondere gjennom alle deler av verdikjeden og med ønske om leverandørutvikling og partnerskap. Basert på foregående punkter skal våre priser være ledende, samt at kvaliteten skal være den rette for gjeldende produkt.

 

For english version - please click her


 

• Godkjent lærebedrift

Vi har lærlinggodkjent lærebedrift

Cappelen Damm AS er en godkjent lærebedrift og medlemsbedrift i Opplæringssenteret for Visuell kommunikasjon. Cappelen Damm AS er opptatt av kunnskapsoverføring og kvalitet. Gjennom investering i lærlinger tar vi et samfunnsansvar ved å fremme fagutdanning, samt bidrar med kompetanse og rekruttering til bransjer som driver innen medieproduksjon. Les mer om lærlingordningen her:

http://www.opplaringssenteret.no

 

•  Cappelen Damm har avtale med Kopinor   

 

Deling av kunnskap og informasjon er viktig for alle bedrifter, institusjoner og organisasjoner. Cappelen Damm har avtale med Kopinor. Kopinoravtalen legger til rette for enkel og lovlig deling, både digitalt og på papir. Respekt for opphavsrett sikrer dermed at de som skaper kultur og kunnskap, får betalt.

 

Du er velkommen til å kontakte oss for ytterligere informasjon mht. sertifiserte produkter og våre etiske retningslinjer.