Alle rettigheter til www.cappelendamm.no (både helheten og delene) blir forvaltet av Cappelen Damm AS. Utnyttelsen og bruken av stoffet (illustrasjoner, tekst, fotografier mv.) er blant annet regulert av åndsverkloven og markedsføringsloven.

Utskrifter og mangfoldiggjøring av utskrifter kan skje i samsvar med generelle avtaler om kopiering inngått med Kopinor. Elektronisk (digital) kopiering som ikke er hjemlet i lov eller avtale, er forbudt.

Bruk eller utnyttelse som ikke er i samsvar med ovennevnte bestemmelser, må klareres med Cappelen Damm. Den som bruker stoffet på annen måte, vil kunne bli anmeldt og/eller avkrevd erstatning

Innhold og layout på cappelendamm.no er beskyttet i henhold til blant annet åndsverkloven. Kopiering, distribusjon og tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra Cappelen Damm. Overtredelse av åndsverkloven kan medføre straff og erstatningsansvar.

Cappelen Damm AS har utarbeidet internkontrollsystemer og retningslinjer for behandling av personopplysninger, jfr. Personopplysningsloven. Her følger en redegjørelse for Cappelen Damms retningslinjer for behandling av personopplysninger.