Meny

Handlekurv

Faglitterære forfatterstipend 2016

Hovedstipendet på kr 100 000 ble tildelt M. Azam Mansoor, Saira Mauland Mansoor, Nadia Mauland Mansoor og Nina Mauland Mansoor. De får prisen for prosjektet «Biokjemi for helse- og naturvitenskapelige fag».

Stimuleringsstipend på kr 25 000 ble tildelt henholdsvis Gunhild Tveit Randen og Marte Monsen for prosjektet «Andrespråksdidaktikk for grunnskolelærere» og May-Len Skilbrei og Kari Stefansen for prosjektet «Lærebok om seksuell vold».

Årets faglitterære forfatterstipend ble delt ut på forlagets forfatterfest i Cappelen Damms lokaler torsdag 10. november.

Biokjemi for helse- og naturvitenskapelige fag

 

Hovedforfatter Mohammed Azam Mansoor er professor i biokjemi og bioteknologi ved Universitetet i Agder, hvor han er leder i forskningsgruppen for biomedisin og underviser studenter ved Naturvitenskapelig institutt. Han har publisert en rekke internasjonale forskningsartikler, vært fagfelle for flere høyt rangerte internasjonale tidsskrifter og medlem av ulike komiteer både nasjonalt og internasjonalt innen fagfeltet. Medforfattere vil være Mansoors tre døtre, som alle er utdannet leger. Saira Mauland Mansoor ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2013, og jobber som lege i spesialisering i generell kirurgi ved Oslo Universitetssykehus Ullevål. Nadia Mauland Mansoor ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2014 og jobber som lege i spesialisering i nevrologi ved Akershus Universitetssykehus. Nina Mauland Mansoor ble uteksaminert fra University of Southampton i England i 2013, og jobber for tiden som Clinical Research Fellow ved School of Public Health, Imperial College London.

Vinnerprosjektet er en lærebok i biokjemi beregnet for studenter i medisin, sykepleie, bioingeniør, kjemi og biologi. Biokjemi er et fagområde som kan være vanskelig tilgjengelig for studentene, særlig de som ikke har hatt fordypning i naturfag på videregående. Det at eksisterende bøker kun finnes på engelsk, ofte i svært omfattende utgaver, gjør det ikke enklere. Forfatterne ønsker derfor å skrive en moderne biokjemibok på norsk. Målet er å gjøre stoffet enklere tilgjengelig gjennom en pedagogisk tilnærming med en klar struktur i bokas innhold og en logisk oppbygget presentasjon av stoffet. Boka vil imidlertid samtidig inkludere oppdaterte referanser fra internasjonal forskning på feltet for å imøtekomme myndighetenes krav til forskningsbaserte lærebøker.

En norsk grunnbok i biokjemi har vært etterspurt fra fagmiljøene, og juryen tror at denne boka vil imøtekomme dette behovet. Forfatterne evner å formidle vanskelig stoff i en tekstform som er lettlest og treffer på riktig nivå. De har en klar struktur i oppbygningen av boka som guider studentene fra innledende og overordnete temaer til mer avansert teori. Spesifiserte læringsmål og oppgaver gir studentene muligheten til å sjekke egen forståelse underveis. Forfatterne gjør teksten interessant ved å flette inn historisk utvikling innen faget, og bruker forklarende illustrasjoner og figurer som bidrar til å gjøre stoffet forståelig.

Andrespråksdidaktikk for grunnskolelærere

 

Marte Monsen og Gunhild Tveit Randen er førsteamanuenser ved Høgskolen i Hedmark. De forsker innen norsk som andrespråk, og underviser i norsk og norsk som andrespråk i lærerutdanningen og på etterutdanningskurs for lærere.

Prosjektet «Andrespråksdidaktikk for grunnskolelærere» gir en grunnleggende innføring i hvordan elever med et annet morsmål lærer norsk, og hvordan de lærer med norsk som læringsspråk. Forfattere legger vekt på hva lærere kan gjøre for å støtte språkutvikling og faglig læring hos elevene. Hvert kapittel tar utgangspunkt i fortellinger fra skolesituasjoner og viser hvordan forskningsbasert kunnskap kan anvendes i klasserommet.

Fra juryens vurdering: «Vi deler forfatternes sterke ønske om å bidra til å gi lærere den kompetansen de trenger. I bunn og grunn handler det om å ta skolens viktigste samfunnsoppgave på alvor, nemlig at alle elever utvikler det språket og den kunnskapen de trenger for å kunne delta i samfunnet. Studiet norsk som andrespråk er en spesialistlærerutdanning, men samfunnsendringene har gjort at alle lærere i dag må ha en del av denne kompetansen. Da trenger de en lærebok som gjør kunnskapen tilgjengelig uten at det kreves særlige forkunnskaper.»

Lærebok om seksuell vold

 

May-Len Skilbrei er professor ved Institutt for sosiologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Kari Stefansen er forsker ved Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Begge er sosiologer og underviser i temaet seksuell vold for studenter i sosialt arbeid, kriminologi og juss. De har publisert fagartikler og bøker blant annet om vold, seksuelle overgrep og prostitusjon.

Skilbrei og Stefansen får stipend for prosjektet «Lærebok i seksuell vold». De ønsker å skrive en lærebok som gir en bred presentasjon av forskning og perspektiver på seksuell vold, spesielt voldtekt. Boka vil framstille og diskutere sentrale forskningstilnærminger, slik at studenter kan få innsikt i hvordan kunnskap om seksuell vold produseres. Et viktig tema vil være hvordan det forskes på omfang og hvordan omfangstall brukes og misbrukes i media og av andre aktører.

Juryen mener dette er en ambisiøs og faglig sterk prosjektbeskrivelse. Norske studenter trenger kunnskap om seksuell vold som er koblet til norske samfunnsforhold, institusjoner og rettslige avgrensninger. En særlig styrke er det at boka vil koble forskningslitteratur fra ulike fagdisipliner som medisin, juss og samfunnsvitenskapelige fag med tenkte og reelle eksempler som studentene kan kjenne seg igjen i. Juryen mener dette er en viktig fagbok på et felt som mange studentgrupper har behov for.