Berikelseskrav (Innbundet)

Vederlagskrav og vinningsavståelseskrav ved urettmessig utnyttelse av ting og rettighet

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 607
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202265342
Kategori: Fagbøker
Fag: Erstatningsrett, Immaterialrett
Nivå: Akademisk
Omtale Berikelseskrav

I norsk privatrett vil de fleste jurister vende seg mot erstatningsretten når det oppstår spørsmål om monetære sanksjoner. Erstatningskrav vedrører kompensasjon for økonomisk tap eller såkalt ikke-økonomisk skade. Det er bred enighet i teorien om at erstatningskrav ikke virker tilstrekkelig effektivt på immaterialrettens område og tilgrensende rettsområder. Denne manglende effektiviteten skyldes bl.a. vansker knyttet til bevis for tapets omfang.

I boken gjør forfatteren nærmere rede for erstatningskravets manglende effektivitet i tilknytning til det markedsføringsrettslige etterlikningsvernet, for deretter å analysere hvorvidt berikelseskrav kan bedre sanksjonssystemets effektivitet.

Berikelseskrav er en samlebetegnelse for det forfatteren kaller "vederlagskrav" og "vinningsavståelseskrav". Vederlagskrav er krav på rimelig vederlag for den urettmessige utnyttelsen, uten hensyn til om krenkede har lidt økonomisk tap. Vinningsavståelseskrav går ut på avståelse av den (netto) vinning som krenkeren har oppebåret ved rettsbruddet. Spørsmålet om berikelseskrav som alternativ til erstatningskrav har de siste årene fått økt oppmerksomhet i norsk teori. Likevel er det relativt sparsomt med teori om emnet, og boken er et solid bidrag til diskusjonen.

Boken vil være av interesse for advokater, patentkontorer, varemerkeorganisasjoner, opphavsrettsorganisasjoner og jurister som arbeider med erstatningsrett.

Til toppen

Du vil kanskje også like

Anmeldelser Berikelseskrav
«... afhandlingen er udtryk for et stort og grundig arbejde, og den kritik, der kan rettes mod afhandlingen, afspejler på den positive side en høj grad af orginalitet og navnlig mod til at præsentere og forsvare selvstændig synspunkter. Derfor vil jeg ikke tøve med at anbefale bogen til alle, der interesserer sig for emnet - både praktikere og teoretikere.»Thomas Riis, Lov og rett 6/2009
«Forfatteren stiller opp sine problemer usedvanlig skarpt og presist, og argumenterer for de forskjellige løsninger med analytisk kraft. Noe av det som imponerer mest ved denne boken, er forfatterens evne til å løfte eksplisitt frem problemstillinger av både materiell og metodisk karakter, som ofte blir liggende under overflaten - eller mellom linjene, om man vil - hos andre forfattere, sammen med en usedvanlig tydelighet i argumentasjon og avveininger, som gjør at leseren aldri er i den ringeste tvil om hvorfor konklusjonene blir som de blir. [...] Som doktoravhandling betraktet, er det utvilsomt tale om et selvstendig vitenskapelig arbeid av internasjonal standard...»Are Stenvik, Tidsskrift for Rettsvitenskap 4/5 2008
«Med det foreliggende verk har rettsteorien hos oss nærmest gjort et kvantesprang [...] Boken presenterer et stort materiale, ikke bare om nordisk rett, men også særlig om tysk og anglo-amerikansk rett. Den anbefales.»Viggo Hagstrøm , Nytt i privatretten, 3/2007

Til toppen

Om forfatter
Erik Titlestad Monsen er partner i Schjødt. Han er dr.juris fra Universitetet i Bergen, hvor han frem til 2019 var professor. Han har blant annet også vært professor II ved Universitetet i Stavanger. Han arbeider i hovedsak med formuerett, med særlig vekt på kontraktsrett, erstatningsrett og pengekravsrett, samt spørsmål om kravsstiftelse i randsonen av disse rettsdisiplinene.